۱ قوس ۱۳۹۵  ۱۱۱ کتنې
  •           اسلام دسولې او ورورولۍ دين دی،لکه څنګه چې يې له نومه ښکاري، اسلام له سلامتيا اوامن څخه اخيستل شوی دی.                              هر مسلمان چې […]

    اسلام او سوله
    ۲۷ عقرب ۱۳۹۵  ۳۷  کتنې
    اسلامي ليکنې نور ولولئ
۲۴ عقرب ۱۳۹۵  ۶۶ کتنې
۲۵ عقرب ۱۳۹۵  ۸۷ کتنې
۱۹ میزان ۱۳۹۵  ۳۶ کتنې
load more